عشق

عشق

عشق عشق: محبت قوی برای دیگری ناشی از ارتباطات روحی و روانی؛ جذابیت محبت از سوی دوستداران احساس می شود. محبت بر اساس تحسین، خیرخواهی یا منافع مشترک؛ دلبستگی گرم،