سوالات صیغه

سوال صیغه 1: آیا یک مسلمان مجاز به صیغه با یک زن غیر مسلمان است که هنوز با یک غیر مسلمان صیغه کرده است؟ آیا او برای مدت زمانی که او از شوهر غیر مسلمانش جدا می شود، وجود دارد؟

دوره “عده” چیست؟ آیا مجاز استبودن رابطه جنسی با او در زمانی که او در “عده” از شوهر غیر مسلمان خود است؟ اگر او اسلام را در آغوش بگیرد، اگر او قصد دارد با یک مرد مسلمان ازدواج کند، چه خواهد شد؟

پاسخ: مجاز نیست که او را ازدواج کند، در حالی که ازدواج کرده است ، زیرا که او یک زن متاهل است. مجاز است که به طور موقت ازدواج کرده و پس از طلاق و پس از اتمام ” عده ” از شوهر غیر مسلمان خود.

(دوره او “عده ” با یک زن مسلمان متفاوت نیست.) بنابراین، قبل از تکمیل “عده” مجاز نیست.اگر مسلمان پس از داشتن روابط جنسی با شوهر غیر مسلمان خود و شوهر اسلام را در آغوش نگیرد مسلمان مسلمان می شود

تا پس از پایان دادن به او ازدواج نكند. اما اگر او مسلمان شد بدون اینکه رابطه جنسی با شوهر غیرمسلمان برقرار کند، پس از آن ازدواج آنها بلافاصله لغو خواهد شد و در چنین مواردی “هیچ گونه ادعایی وجود ندارد”.

سوال صیغه 2: آیا واجب است اطلاع دهید که مردی که می خواهد با یک زن از اهل کیتب یا یک زن مسلمان صیغه کند، هنوز اوقات انتظار (طنز) طلاق از یک ازدواج قبلی را مشاهده نکرده است

یا اینکه او هنوز ” عده ” که در آن ازدواج برای او ممنوع است؟

پاسخ: واجب نیست

سوال صیغه 3: یک مرد مسلمان که با یک زن مسلمان صیغه کرده است از کشورش مهاجرت کرده است. پس از گذراندن اقامت طولانی در کشور غربی، او فقط چند روز پس از جدا شدن از همسر مسلمان خود،

ازدواج موقت با یک زن از اهل کیتب را آغاز می کند. آیا این برای او مجاز است، به ویژه هنگامی که همسر مسلمان او هنوز در دوره انتظار (الدیاد) است؟

پاسخ: ازدواج موقت ذکر شده در این سؤال ناموجه است زیرا همسرانی که در دوره انتظار طلاق واجب هستند، همچنان به عنوان همسر محسوب می شوند.

به تازگی ذکر شده است که به طور موقت ازدواج یک زن اهل کیتب در حالی که یک زن مسلمان مجاز است [به عنوان یک ماده احتیاطی اجباری] مجاز نیست.

سوال صیغه 4: یک زوج مسلمان برای مدت طولانی از هم جدا شدند. آیا او مجاز است که به طور موقت یا دائمی از زن اهل کیتب بدون آگاهی از همسر مسلمانش ازدواج کند؟ آیا با اجازه همسر مسلمان او مجاز است ازدواج کند؟

پاسخ: برای یک مرد مسلمان ازدواج با یک زن از اهل کیتب، در هر شرایطی، به طور دائمی در برابر احتیاط ، احتیاطی اجباری است.

و ازدواج موقتی او با یک یهودی یا یک زن مسیحی مجاز است، تنها اگر او قبلا با یک همسر مسلمان ازدواج نکرده باشد. اگر او یک همسر مسلمان داشته باشد،

ازدواج موقت با زن اهل کیتب بدون رضایت او مجاز نیست؛ نه، حتی با رضایت او، بر اساس احتیاط اجباری مجاز نیست.